dilluns, 24 de gener de 2011

BUBBL.US

LLEGIR

2a ACTIVITAT: LLEGIR
La meva proposta per a la segona de les activitats proposades és la de crear, a partir de la utilització del programa Bubblu.us, un mapa conceptual referent a uns continguts concrets: els diccionaris. En aquest cas, l’activitat en qüestió d’adreça a un nivell de 3r d’ESPA, un ensenyament el currículum del qual destaca la importància d’aquests continguts.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: APRENGUEM A FER SERVIR ELS DICCIONARIS

OBJECTIUS:
Conèixer l’ordre de l’alfabet català
Dominar l’ús del diccionari
Conèixer les diferents parts d’una entrada de diccionari
Distingir les abreviatures utilitzades als diccionaris
Conèixer els diferents tipus de diccionaris existents
Practicar la tècnica dels mapes conceptuals
Elaborar un mapa conceptual dels continguts estudiats
Treballar de manera cooperativa

CONTINGUTS:
L’ordre alfabètic
Els diccionaris
L’entrada de diccionari
Tipologies de diccionaris
Comprensió de la tècnica d’elaboració de mapes conceptuals
Elaboració d’un mapa conceptual
Treball en grup

METODOLOGIA:
L’activitat programada durarà, com a mínim, quatre sessions. Les dues primeres es dedicaran a l’exposició dels diferents continguts teòrics proposats. Per la seva banda, la tercera implicarà la primera visita a l’aula d’informàtica amb l’objectiu que els alumnes aprenguin a utilitzar el Bubblu.us. Finalment, en el transcurs de la darrera sessió els alumnes, en grups de quatre, hauran d’elaborar a la mateixa aula d’informàtica un mapa conceptual que reculli les passes a seguir a l’hora de fer servir un diccionari (elecció del tipus de diccionari segons les necessitats, detecció de les diferents parts d’una entrada, ordre alfabètic, etc.).

INFORME:
Penso que aquesta és una activitat molt completa, ja que combina d’una banda l’aprenentatge de nous conceptes i, de l’altra, la utilització de les noves tecnologies per dissenyar un mapa conceptual. La seva aplicació no seria excessivament dificultosa, i el profit que en trauríem seria elevat (a aquest respecte, he de dir que penso en els alumnes que tinc enguany, als quals els costa molt resumir un text o fer-ne un esquema. En aquest context, la realització d’un mapa conceptual els ajudaria molt a practicar aquestes tècniques).

ESCOLTAR

1a ACTIVITAT: ESCOLTAR
L’activitat corresponent a aquest apartat inicial és la que he decidit portar a la pràctica amb els alumnes. Per començar, he d’explicar que faig feina a una escola d’adults, per la qual cosa tinc alumnes de molts d’ensenyaments diferents (concretament, faig classes d’acollida lingüística, de nivell C de Català, de preparació per a les proves d’accés a la UIB i de tercer i quart d’ESPA); aquesta conjuntura m’ajudarà, en el transcurs d’aquest curs, a presentar propostes i activitats pensades per a nivells molt diferents. En el cas d’aquesta primera activitat, l’he plantejada per portar a terme amb els alumnes de les classes d’acollida ja que he pensat que, tal com destaca el manual, està bé que sentin altres veus a banda de la meva. Tot i això, també hauré de tenir en compte el baix nivell de l’alumnat a l’hora de crear la proposta.

TÍTOL DE L’ACTIVITAT: APRENEM VOCABULARI A RITME DE SERRAT

OBJECTIUS:
 • Ampliar el nostre vocabulari
 • Conèixer les diferents categories gramaticals existents: nom, adjectiu i verb
 • Classificar paraules en funció de la seva categoria gramatical
 • Discernir mots nous oralment
 • Escriure mots correctament
 • Treballar de manera cooperativa

CONTINGUTS:
 • Ampliació de nou vocabulari a partir del treball amb llistats de paraules
 • Coneixement de les categories gramaticals bàsiques: nom, adjectiu i verb
 • Distinció i escriptura dels mots estudiats en un text oral
 • Treball en grup

METODOLOGIA:
 • L’activitat programada durarà, com a mínim, dues sessions. En la primera sessió, la professora caracteritzarà les principals categories gramaticals a partir d’un seguit d’exemples ja coneguts. Tot seguit, lliurarà als alumnes un llistat de nou vocabulari, que l’alumnat llegirà i exemplificarà en veu alta. Una vegada presentat el vocabulari, els alumnes aniran a l’aula d’informàtica, on se’ls plantejarà que creïn un núvol d’etiquetes (lògicament, abans se’ls haurà d’explicar el funcionament del Wordle) a partir del vídeo de la cançó Paraules d’amor de Joan Manel Serrat. Es crearan tres grups d’alumnes, cada un dels quals hauran de reconèixer i etiquetar els mots pertanyents a una les tres categories estudiades (un grup treballarà els noms, un altre els substantius i un altre els verbs). Una vegada acabada l’activitat, la professora haurà de comprovar que, com a mínim, han trobat quatre mots que encaixin amb la descripció proposada.

RESULTATS:
 • Pel que fa als resultats de l’activitat, penso que poden qualificar-se de positius. Els alumnes s’han engrescat molt amb la proposta d’anar a la sala d’informàtica, i en conseqüència l’ambient ha estat molt distès. Hi ha hagut alguns problemes a l’hora d’identificar el lèxic que hem après a l’aula amb el que canta Serrat (la seva pronúncia dista bastant de la meva) però, tot i això, la cosa ha sortit bastant bé. Com es podrà apreciar, un grup ha identificat només tres adjectius (senzilles, tendres i antics), mentre que els altres dos n’han identificat més de les proposades (noms: cançó, paraules, amor, porta, frase / verbs: estimar, dir, ésser [és], trobar, fe[r]).

ACTIVITAT 2, GRUP 3

Wordle: VERBS

ACTIVITAT 2, GRUP 2

Wordle: SUBSTANTIUS

ACTIVITAT 2, GRUP 1

Wordle: Adjectius

divendres, 14 de gener de 2011

L'ÀREA DE LLENGUA I LES TIC

Aquesta setmana he començat un nou curs, que té com a objectiu aprofundir en la relació entre la meva àrea de treball, la llengua, i les TIC. Actualment, és indiscutible la vinculació entre ambdues, ja que la introducció de les noves tecnologies en l'ensenyament és ja una realitat. Per la meva banda, penso que la veritat és que comptem amb moltes eines a la xarxa que ens poden facilitar notablement la nostra tasca com a docents (em refereixo, per exemple, en programes com el PELC, que als meus alumnes de nivell C de Català els va fantàstic. També al Galí, que vaig fer servir el curs passat amb els alumnes de l'optativa de Processos de Comunicació) i que, en conseqüència, renunciar als avantatges que aquestes aplicacions ens ofereixen em sembla totalment absurd. Encara que costi, ens hem de posar tots al dia!!!